SUE Food

 • 0,00

  0

 • Menu

  Privacy & Cookies

  1. Algemeen

  1.1 Deze externe privacy Policy (hierna: “Policy”) wordt gebruikt door SUE, een Vennootschap Onder Firma met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 65908503, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende aan de Karel Doormanstraat 372, 3012 GR (hierna: “SUE”, ‘’Ons’’ of “Wij”). SUE kan worden bereikt door te e-mailen naar info@sue-food.nl

  1.2 Deze Policy is van toepassing op alle verwerking van data die u identificeert alsmede data die kan worden gebruikt om u te identificeren (hierna: “Persoonsgegevens”) door SUE, zoals maar niet beperkt tot gebruik van de website www.sue-food.nl (hierna: “Website”) en de zich daarop bevindende Webshop (hierna: “Webshop”).

  1.3 De Website en Webshop worden door SUE aan u als particulier en/of ondernemer (hierna: “Klant”) aangeboden om te gebruiken voor de aankoop van ‘zoet zonder suiker’ of aanverwante producten via onze Webshop.

  1.4 SUE is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) ten aanzien van de Persoonsgegevens zoals verwerkt middels de Website en Webshop. De Klant is de betrokkene in de zin van de AVG. SUE gebruikt voor de gegevensverwerking als grondslag de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (welke kan worden ingetrokken) dan wel de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van een met u gesloten of te sluiten overeenkomst. U kunt voor vragen en opmerkingen omtrent uw privacy terecht bij SUE. Deze Policy is slechts bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons.

  1.5 SUE is gerechtigd deze Policy op ieder moment te wijzigen. Indien deze Policy is gewijzigd, zal de gewijzigde versie aan u kenbaar worden gemaakt door publicatie op de website van SUE.

  2. Verwerking van Persoonsgegevens

  2.1 SUE is verwerkingsverantwoordelijke en stelt het doel en het middel voor de verwerking van persoonsgegevens vast. De Website en de Webshop verwerken alleen persoonsgegevens ten behoeve van SUE.

  2.2 Persoonsgegevens worden door uzelf ingevoerd in de Webshop en door het gebruik van de Website verzameld door ons bij het aankopen van producten en diensten van SUE. Via de Webshop worden de volgende Persoonsgegevens verwerkt: op verzoek: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

  2.3 SUE bewaart uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om het doel van de verwerking te realiseren en het gebruik van de Webshop en de website te faciliteren.

  3. Doel verzameling Persoonsgegevens

  3.1 SUE stelt het doel van de verwerking van Persoonsgegevens vast. Hieronder volgt een opsomming van de verschillende doeleinden voor het verwerken van Persoonsgegevens:

  SUE verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U de gelegenheid te geven om via onze website producten te bestellen en af te rekenen;
  • U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
  • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

  3.2 Hoelang we gegevens bewaren

  SUE zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via info@sue-food.nl

  3.3. In kaart brengen websitebezoek

  3.3.1. Cookies

  SUE gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SUE gebruikt verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd:

  3.3.1.a  Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.

  3.3.1.b  Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken Google Analytics. Voor meer informatie over deze dienst verwijzen we naar artikel 7.

  3.3.1.c  Tracking cookies. Worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

  3.3.2. Wat als u niet van cookies houdt

  U kunt cookies uitschakelen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u altijd contact met ons opnemen via info@sue-food.nl

  4. Elektronische contactgegevens

  4.1 Als u elektronische contactgegevens aan SUE heeft verstrekt, kan deze Persoonsgegevens worden gebruikt om een goed gebruik van de Webshop en de website mogelijk te maken. Door gebruik te maken van de Webshop geeft u aan dat u akkoord gaat met het ontvangen van e-mails van SUE over de Webshop en de werking hiervan.

  5. Ontvangers van Persoonsgegevens

  5.1 De (persoons)gegevens, in de Webshop en de website zijn in beginsel alleen inzichtelijk voor SUE. Wij verstrekken persoonsgegevens enkel aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld voor de verzending van een bestelling, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  5.2 De Persoonsgegevens voor het gebruik van de Webshop kunnen worden opgeslagen op serverruimte van derden. SUE draagt er zorg voor dat Persoonsgegevens in beginsel binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) worden verwerkt en opgeslagen. Mochten Persoonsgegevens vanuit de EER worden doorgegeven, zal SUE maatregelen treffen zodat de doorgifte van Persoonsgegevens onder passende waarborgen zal plaatsvinden zodat deze worden beschermd tegen onrechtmatige verwerking of verlies.

  6. Beveiliging

  6.1 SUE hecht groot belang aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Daarom nemen wij rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, de omvang, de context, de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van een natuurlijk persoon passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

  7. Uw rechten

  7.1 AVG

  De AVG biedt u als betrokkene bepaalde rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens. Op basis van de AVG heeft u de volgende rechten:

  Bezwaar: Afhankelijk van de situatie, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en de omstandigheden waaronder dit plaatsvindt.

  Toegang: U heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, te informeren i) of uw Persoonsgegevens worden verwerkt, ii) met welke doeleinden deze verwerking plaatsvindt, iii) welke categorieën van Persoonsgegevens betrokken zijn, en iv) wie de ontvangers of categorieën van ontvangers van Persoonsgegevens zijn. Wijziging, verwijdering, blokkering, verwijdering, rectificeren, overdracht: Onder omstandigheden heeft u het recht om Persoonsgegevens te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, laten rectificeren of overdragen indien Persoonsgegevens feitelijk onjuist, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel enigszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
  Kennisgeving: U heeft het recht om een mededeling te ontvangen van de partijen die uw Persoonsgegevens hebben ontvangen indien uw Persoonsgegevens naar aanleiding van uw verzoek zijn verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd. Het voorgaande geldt tenzij een dergelijke handeling onmogelijk is of een onredelijke inspanning vergt van een verwerkingsverantwoordelijke.

  7.2 Rechten uitvoeren

  U kunt op een transparante manier bovenstaande rechten uitoefenen. Dit kunt u doen door een bericht te sturen naar info@sue-food.nl. SUE zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op het verzoek reageren. Indien u SUE verzoekt om uw Persoonsgegevens te verwijderen en/of te blokkeren, dan kan het zijn dat u de Webshop niet meer (naar behoren) kunt gebruiken.

  8. Duur en beëindiging

  8.1 Privacy Policy

  Deze PrivacyPolicy is van toepassing tot beëindiging door SUE. Indien u niet langer door de bepalingen in deze Policy wenst te worden gebonden, dan dient u uw gebruik van de Webshop en de website te staken.

  9. Toepasselijk recht en geschillen

  9.1 Nederlands recht

  Het Nederlands recht is exclusief van toepassing op deze Policy en iedere overeenkomst tussen u en SUE.

  10. Vragen

  Mocht u vragen hebben over uw privacy, dan kunt u contact opnemen met ons via info@sue-food.nl