SUE Food

 • 0,00

  0

 • Menu

  Algemene Voorwaarden

   

  SUE FOOD VOF, gevestigd te Rotterdam.

  Definities: SUE en SUE Bakery
  Klant: elke natuurlijk of rechtspersoon die met SUE een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
  Particuliere klant: een klant niet als bedrijf of overheid georganiseerd is.
  Horecaklant: een klant die als bedrijf of overheid georganiseerd is.

  1. Algemeen

  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van SUE aan particuliere klanten.

  Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en zijn tevens op te vragen op de internetpagina van SUE namelijk www.sue-food.nl .

  1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. SUE houdt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

  1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden algemene of specifieke voorwaarden en/of bedingen van derden niet door SUE erkend.

  1.4 SUE garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

  2. Besteltijd

  2.1 Particulieren kunnen hun bestelling 7 dagen per week doorgeven. Bestellingen worden binnen 3-4 werkdagen bezorgd. Onze transportpartner bezorgt tussen 9:00-18:00 uur. Je ontvangt de dag voor bezorging een track & trace met het bezorgmoment.

  2.2 De bestelling kan via de website aan SUE worden doorgegeven. Als u niet tijdig bestelt, dan kan uw bestelling niet tijdig in productie worden genomen en kan SUE zodoende uw levering niet garanderen.

  2.3 Bestellingen gedaan via de website worden altijd bevestigd via e-mail. Controleer daarom altijd goed uw gegevens.

  2.4 SUE acht zich niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten.

  2.5 SUE acht zich niet verantwoordelijk voor eventueel foutief aangeleverde adressen.

  3. Levering

  3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

  3.2 Het bezorgbedrag van de particuliere klant moet minimaal €10,- bedragen. Bedragen onder dit minimum zullen niet worden behandeld.

  Bovenop het bezorgbedrag komen nog €15,- bezorgkosten voor vriestransport indien je bites besteld, of bij andere producten €4,50-€6,95 bij verzending via PostNL.

  3.3 In het kader van de regels van aankoop op afstand zal SUE bestellingen tenminste binnen zeven dagen uitvoeren.

  Indien dit niet mogelijk blijkt, in geval het bestelde niet op voorraad, niet meer leverbaar is of er om andere redenen vertragingen ontstaan, dan ontvangt de klant hiervan binnen een dag na plaatsing van de bestelling bericht.

  In dat geval heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten en/of ingebrekestelling te annuleren.

  3.4 Met een voorkeur voor een levertijd probeert SUE zoveel mogelijk rekening te houden.

  3.5 Bent u niet aanwezig op het door aangegeven adres en/of aangegeven tijdstip, dan is onze chauffeur genoodzaakt zijn rit te vervolgen.

  U kunt uw bestelling dan komen ophalen in de winkel. De bezorgkosten zullen op dat moment alsnog worden doorberekend.

  3.6 Wij leveren niet op zaterdagen en zon- en feestdagen, tenzij anders is overeengekomen.

  3.7 In het geval van calamiteiten en/of natuurrampen behouden wij ons het recht voor om de bestelling niet af te leveren.

  3.8 Na het moment van levering gaat het risico, ten aanzien van de door (of namens) SUE verkochte en/of aan de klant te leveren producten over op de klant.

  4. Betaling

  4.1 Bestellingen die via de website zijn gedaan, kunnen uitsluitend worden betaald middels vooruitbetaling via iDeal, tenzij anders met SUE is overeengekomen.

  4.2 Bestellingen die telefonisch door SUE worden aangenomen, kunnen in de winkel worden betaald (PIN ONLY) en opgehaald.

  4.3 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten.

  5. Prijzen

  5.1 Alle prijzen op onze website zijn in EURO’s en inclusief 9% BTW.

  5.2 Alle prijzen op onze website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de eventuele gevolgen hiervan acht SUE zich niet aansprakelijk.

  5.3 Wijzigingen van factoren die de kostprijs kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de inkoopprijs van grondstoffen, koersverschillen, overheidsmaatregelen,

  in- en uitvoerrechten, transportkosten, verzekeringspremies e.d., mogen door SUE aan de klant worden doorberekend.

  6. Zichttermijn en herroepingsrecht

  6.1 De Wet Verkopen op Afstand (art. 7:5 BW) wordt op SUE niet van toepassing verklaard, dit omdat SUE producten levert die snel kunnen bederven en/of verouderen (art. 7:46d jo. art. 7:46b BW). Onze producten kunnen vanwege hun aard niet worden teruggezonden.

  7. Gegevensbeheer

  7.1 Wanneer u een bestelling plaatst bij SUE dan worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van SUE. Gebonden aan de Wet Persoonsregistraties zal SUE uw gegevens niet verstrekken aan derden.

  7.2 SUE respecteert de privacy van gebruikers van de internetsite en draagt derhalve zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

  7.3 SUE kan gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat de benodigde instructies om van deze lijst verwijderd te worden.

  8. Garantie

  8.1 SUE garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

  8.2 SUE is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

  8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan SUE) deze gebreken onmiddellijk per mail te melden aan SUE. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 dagen na levering aan SUE per mail te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

  8.4 Indien klachten van de afnemer door SUE gegrond worden bevonden, zal SUE naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van SUE en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van SUE) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van SUE gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van SUE voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

  8.5 SUE is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

  8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens SUE in gebreke is; B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van SUE en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

  9. Aanbiedingen

  9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding vermeld is.

  9.2 Bij aanvaarding van een dergelijke vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt SUE zich het recht voor deze aanbieding, binnen een termijn van drie werkdagen na ontvangst van die aanvaarding, te herroepen of daarvan af te wijken.

  9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden SUE slechts indien en nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

  9.4 Aanbiedingen van SUE gelden niet automatisch voor nabestellingen.

  9.5 SUE kan niet aan een aanbieding worden gehouden, indien de afnemer had behoren te weten dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een duidelijke vergissing of verschrijving bevatte.

  9.6 Andere aanvullingen, wijzingen en/of nadere afspreken zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen.

  10. Overeenkomst

  10.1 Een overeenkomst tussen SUE en de klant komt slechts tot stand nadat een bestelling door SUE op haalbaarheid is beoordeeld.

  10.2 SUE houdt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of slechts te accepteren onder de voorwaarde dat de levering pas geschiedt, nadat het verschuldigde bedrag per bank t.n.v. SUE is overgemaakt.

  11. Afbeeldingen en specificaties

  11.1 Alle afbeeldingen, zoals daar zijn foto’s, tekeningen etc., gegevens betreffende gewicht, afmetingen, kleuren en afbeeldingen van etiketten etc. op de internetsite van SUE zijn slechts een benadering en kunnen afwijken van de producten die worden geleverd. In geen geval zal dit een aanleiding vormen voor schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

  12. Overmacht

  12.1 SUE is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

  12.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in internet, alsmede elektriciteit, e-mailverkeer en storingen of wijzingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van SUE, alsmede hulppersonen, ziekte van personeel en gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

  12.3 SUE behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is SUE verplicht enige vorm van schadevergoeding of anderszins een boete te betalen.

  12.4 Indien SUE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

  13. Eigendomsvoorbehoud

  13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder in ieder geval vallen auteurs-, merk-, octrooi- en handelsnaamrechten en knowhow) en daarbij behorende materialen zoals rapporten, ontwerpen, schetsen, adviezen, tekeningen en documentatie alsmede voorbereidend materiaal, van SUE zullen uitdrukkelijk bij SUE (of haar licentiegevers/leveranciers) blijven berusten.

  14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

  14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

  14.2 Geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen SUE en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij SUE er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.